jump to navigation

Gizarte Kontseiluak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen 2018ko kontuak onartu ditu 17.10.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

UPV/EHU-REN KONTU EMATEKO HOGEI ADIERAZLETATIK HAMABIK BILAKAERA POSITIBOAREKIN JARRAITZEN DUTE

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura Bilbon elkartu da, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) adierazle-sistema gizarteari kontuak emateko txostenaren 2019ko azken edizioa landu du gaurko saioan. Gizarte Kontseiluak urtero neurtzen du unibertsitate publikoaren gizarte-helburuen betetze-maila 2008az geroztik.

 

2019ko azterlanak jasotzen duenez (2016-17 ikasturteko informazioa biltzen du, eta aurreko urtearekin eta serie historikoarekin alderatzen), unibertsitate publikoak aztertutako 20 adierazleetatik hamabitan izan du hobekuntza. Hain justu ere, finantzaketa, trebakuntza, inguruneko beharrizanetara egokitzea, I+G+B ikerketa, nazioartekotzea, hizkuntza-normalizazioa eta gizarte-erantzukizuna dira hobetutako alderdi horiek.

Txostenaren helburua EHUri eta haren epe luzeko bilakaerari buruzko ikuspegia ematea da, erabakigarritzat jotako 20 adierazle baliatuta; horrez gain, eskuratutako emaitzei buruzko oinarrizko xehetasunak eta gaineratutako balioa ematen ditu, gizarte-helburuak zenbateraino bete diren zehazten du, eta alderaketa egiten du ezaugarri antzekoak dituzten unibertsitateen adierazleekin. Txostenaren azken edizio honetan, EHUren bilakaerari buruzko ondorioak ateratzeko datu fidagarriak eskaintzen dira erakundearen funtzionamendurako gako diren bederatzi alorretan (informazio xeheagoa nahi izanez gero, 20 adierazle horietako bakoitzaren fitxak kontsulta daitezke). Txosten osoa.

Azterlanaren ondorio nagusien artean, honako hauek nabarmenduko genituzke.
• Finantzaketa eta gastuen alorrean, nabarmentzekoa da unibertsitate-jardunaren finantzaketa-maila handiari eutsi izana, sektore publikotik etorritako transferentzia korronteen bidez (% 86,3 izan zen 2017an). Horri esker, ehuneko 20 puntuko aldea ageri du, Estatuko aurrez aurreko unibertsitate publiko guztien aldean. G9 taldeko unibertsitateen testuinguruan, ikus dezakegu UPV/EHU ez dagoela zerrendaren buruan, Errioxako Unibertsitateak aurrea hartu ostean.
• Aurtengo edizioko berrikuntza gisa, eta STEM izeneko profil profesionalen faltak eragindako kezka orokorra kontuan izanik, diziplinotako matrikulazioaren bilakaera aztertu da (zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikak, alegia). Diziplina horiek UPV/EHUn duten pisua % 31 da 2018-19 ikasturtean; 2014-15 ikasturtean, berriz, % 32 izan zen. Zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematiken alorreko ikasketetan diharduten emakumeen proportzioa murritza da (% 33), kontuan izanik gradu-ikasketak egiten dihardutenen % 54 emakumeak direla.
• Prestakuntzaren esparruan lortutako emaitzen adierazleetan ikusten den hobekuntza da ondoriorik nabarmenenetako bat. Areagotu egin dira arrakasta-tasak (% 88,6 graduko titulazioetan) eta errendimenduari dagozkionak (% 77,9). Eskola-uztearen tasak ere hobera egin du. Enpresetan borondatezko praktikak egiteko tasak irmo eusten dio goranzko joerari, eta koherentzia gordetzen du unibertsitatearen eta inguruneko errealitate ekonomiko eta profesionalaren arteko lotura handiagoa sustatzeko estrategiarekin.
• UPV/EHUn graduatutako pertsonak laneratzeari dagokionez, eskura ditugun azken datuak 2015eko promozioarekin lotutakoak dira, eta emaitza hobeak ageri dituzte txertatutako enpleguari dagokionez (% 85); halaber, murriztu egin da enplegu-bilaketa aktiboko epea.
• Ikerketa, berrikuntza eta garapen teknologikoaren alorrean, emaitza berrienek hobekuntza nabariak erakutsi gabe jarraitzen dute, kontuan izanik Euskadi posizioak galtzen ari dela berrikuntzako Europako indizean, sektore publiko zein pribatuan.
• Irakasleen produkzio zientifikoari eta doktorego-tesiei dagokienez, emaitzek posizionamendu ona eta bilakaera positiboa erakusten dute UPV/EHUn.
• Nazioartekotze-adierazleei dagokienez, berriz, gradu-ikasketetan atzerriko ikasleen kaptazio handixeagoa suma daiteke.
• Hizkuntza-normalizazioarekin lotutako adierazleari dagokionez, ugaritu egin da graduetan euskaraz eskainitako nahitaezko kredituen ehunekoa, eta orain artean ikusitako kopuru maximoa lortu da (% 75,9 izan da 2017/2018 ikasturtean). Azken ikasturtean, halaber, ugaritu egin da euskaraz matrikulatu diren ikasle berrien kopurua (% 53).
• Azkenik, gizarte-erantzukizunaren esparruan, ugaritu egin dira emakumezko irakasle eta ikerlari doktoreak (% 44 izan ziren 2016/2017 ikasturtean) eta gradu-ikasketetan matrikulatutako emakumezkoak (% 54), aztertutako azken ikasturtean.

2018ko kontuak, onartuta
Gizarte Kontseiluak, gaur egindako saioan, UPV/EHUren 2018ko kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu; ekitaldi horretan, 410,1 milioi euroko aurrekontua izan zen hasieran, eta zenbateko hori 508,1 milioira iritsi zen (aurreko ekitaldietako geldikina gehituta). Unibertsitateak aurrekontu haren % 83,99 egikaritu zuen. Kontseiluaren osoko bilkurak, halaber, gehiengodun partaidetza duen entitateetako kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu akordio berean. Hain zuzen ere, honako hauek dira: Euskoiker, UPV/EHUren Udako Ikastaroak, eta Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa.

Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko gobernu-erakundeari aurkeztu dio informazio ekonomiko-finantzario hori, gizarteari kontu emateko prozesuaren esparruan.

Ordainsarien osagarri gehigarriak
Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, ordainsarien osagarri gehigarrietarako deialdia onartu du, UPV/EHUko irakasle eta ikerlariek irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak aitortzen dituzten osagarriak eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen baldintzetan. Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan zehaztuko da irakasle eskatzaileek nola eta zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak, ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko.

Azkenik, beste gai batzuen artean, Gizarte Kontseiluak 2018ko martxotik 2019ko ekainera bitartean emandako 81 ikastaro osagarriren prezioak baliokidetu ditu. Gainera, gastu korronteko hainbat aurrekontu-aldaketa onartu ditu, irakaskuntzako ekipamendua eta bitarteko informatikoak eskuratzera bideratutako inbertsioetarako.


GIZARTE-KONTSEILUAK 422 MILIOI EUROKO AURREKONTUA ONARTU DU UPV/EHU-RAKO2019KO EKITALDIRAKO, IAZ BAINO % 2,9 GEHIAGO 23.07.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura egin dute gaur Bilbon, eta EHUren 2019ko aurrekontua onartu dute. Orotara 422,05 milioi euro izango ditu UPV/EHUk, iazko aurrekontuan baino % 2,90 gehiago, alegia.

 

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak aurrekontua onartzea erabaki du, UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak maiatzaren 30ean onartutako proiektua eta Gizarte Kontseiluaren Ekonomia eta Finantzen Batzordeak aurrekontu-proiektuari buruz emandako txostena aztertu ostean. Esandako txosten horretan, ekonomia- eta finantza-analisi xehatua egiten da, kapitulutan, programatan eta gastu-unitatetan banakatuta, eta hobetzeko honako gomendio hauek egiten ditu:

 

 • Aurrekontua osatzen duten gastu-unitateetako gastu-banakapena edukitzeko, aurrekontu-proiektuak aurreko urteetako banakapenari eutsi behar dio, eta likidazioan islatu behar du aurrekontu-proiektuan jasotakoa, aurrekontu moduan.
 • UPV/EHUk dagokion urtea hasi aurretik onartu behar aurrekontua, Estatutuek diotena betetzeko eta aldi iragankorrak saihesteko.
 • Gomendatzen da aurrekontu-proiektuarekin batera UPV/EHUren erakunde instrumentalen aurrekontuak ere gaineratzea, gutxienez irabazi asmorik gabeko erakunde txikien eta ertainen kontabilitate-planean ezarritakoaren tankerako banakapen eta egitura batekin.
 • Gizarte Kontseiluen oinarrizko gidan jasotako irizpideak eta gomendioak jarraitzea, unibertsitatearen aurrekontuak eta urteko kontuan onartzeko eta likidatzeko.

Aurrekontua gastu-kapituluen arabera.

Kapituluen araberako azterketan jasota dagoenez, UPV/EHUk honela antolatuko ditu diru-partidak:

 • 324,3 milioi euro langileen gastuetara (I.kapitulua), guztizkoaren % 76,8 eta 2018an baino % 2,54 gehiago;
 • 71,05 milioi euro gastu korronteetara (II. kapitulua II), guztizkoaren % 17,6 eta iaz baino % 5,9 gehiago;
 • 16,75 milioi euro inbertsioetara (IV. kapitulua), aurrekontuaren % 4,36 eta 2018ko aurrekontuan baino % 4,7 gehiago;
 • Zorra amortizatzerabideratutako partida (IX. kapitulua) 2,51 milioitik 2,54 milioira igaro da, iaz baino % 0,13 gehiago.
 • Finantza-gastuak, transferentziak, diru-laguntzak eta Gizarte Kontseiluaren aurrekontua dira gainerakoak, zeinaren zuzkidura 356.000 euro baitira; hau da, iazko zenbateko berbera.

Bestelako akordioak: ikasketak, tasak eta bekak ezartzea

Kontseiluak adostu du Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari lau master-titulazio berri proposatzea 2019-2020 ikasturtean eta orain arte eman diren beste bost erretiratzea; nolanahi ere, kasu guztietan bermatuko da ikasketa horiek abiarazi dituzten ikasleek izango dituztela aplikatzekoak zaizkien deialdiak.

Hauek dira hurrengo ikasturtean ezarri beharreko masterrak:

 • Hiri eta Komunitate Adimenduak ErasmusMundus Masterra;
 • Energia Biltegiratzeko eta Eraldatzeko Materialak ErasmusMundus Masterra;
 • Mikrouhinetako Elektronika eta Optika Berritzaileak ErasmusMundus Masterra;
 • Subiranotasuna Europako Herrietan Mundu Masterra.

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, graduondoko 57 berezko tituluren matrikula-prezioak onartu ditu; horietatik gehienek –zehazki 33k– iazko tasa berberak izango dituzte, seik aldatu egingo dituzte eta gainerako 18ak, azkenik, sortu berriak dira.

Kapitulu horretan bertan, osoko bilkurak Giza Zientzietako unibertsitate-tituluaren matrikula-prezioak onartu ditu (Esperientzia Ikasgelak) 2019-2020 ikasturte akademikorako.

Era berean, baimena eman du Vitoria-Gasteizko Izarduy Komandantearen kaleko garai bateko ospitale militarraren 3. lurzatia unibertsitate-zerbitzu publikotik desafektatzeko eta Udalari bueltatzeko.

Laneratze-azterketa

Saio horretan bertan, osoko bilkurak Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) ikasleen laneratzeari buruzko azken inkestaren emaitzen aurrerapen bat aztertu du. Inkesta hori urtero egiten du Lanbidek 1997tik, Kontseiluaren ekimenez. Azkeneko edizioa 2015eko promozioari buruzkoa izan zen, zeinak hiru urte baitaramatza lan-merkatuan. Hona hemen ondorio nagusiak:

 • Inkestan parte hartu duten UPV/EHUko 2015eko promozioko ikasleen okupazio-tasa % 91,96koa zen 2018an.
 • Nahiz eta laneratzean hainbat faktore pertsonalek eta sozialek esku hartzen duten, oso esanguratsua da alderdi akademikoak direla alderdirik garrantzitsuena, egresatuen esanetan. Aldagai horren barruan, garrantzi berezia du titulazio zehatzak, eta, harekin batera, nabarmentzen da garrantzitsuak direla unibertsitate-praktikak, graduondoko espezializazioa eta atzerriko hizkuntzetan eskuratutako gaitasunak. Hori guztia aintzat hartuta, ondorioztatzen da unibertsitate-prestakuntza dela funtsezko elementua goi-kalifikazioko lanbide-ardurak eskuratu ahal izateko.
 • Hizkuntzek –batez ere euskara eta ingelesa– erabilera-ehuneko aldakorrak baina garrantzitsuak dituzte jakintza-alor desberdinetako lanekin lotuta.
 • Unibertsitate-prestakuntzari esker, batez beste soldata-maila hobeak eskuratzen dira.

Azkenik, Gizarte Kontseiluak hainbat aurrekontu-aldaketa onartu ditu unibertsitateak hala eskatuta, eta, ikerketa-taldeek eskuratutako puntuazioetatik abiatuta, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak deitutako bost lankidetza-bekak banatu ditu. Aurreko ikasturteko sail berei egokitu zaizkie:

 • Kimika Aplikatua;
 • Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurugiroa;
 • Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia;
 • Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia;
 • Zuzenbide Publikoa.

 

Elkartearen web-orria diseinatzea eta mantentzea UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen ardura da. 28.03.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

GIZARTE KONTSEILUAK ONARTZEN DU ARTE EDERREN FAKULTATEAK PARTE HAR DEZALA ESPAINIA OSOKO DEKANOEN KONFERENTZIAN 

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, gaur Bilbon bildua, onartu du Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) parte-hartzea Arte Ederren Dekanoen Konferentzia Elkartean. Erakunde berriaren, zeinaren presidentea UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen dekanoa den, helburuak dira ahaleginak batzea, interes komunak defendatzea eta unibertsitateko arte hezkuntzaren etengabeko bilakaerak planteatzen dituen erronka berriei aurre egitea.

Zuzendaritza batzordea honakoak osatzen dute: UPV/EHUko Arte Ederren Dekanoak, Universidad Clomputense de Madrideko diziplina bereko dekanoak, Universitat Politècnica de Valencia, Malagako Unibertsitateko, Granadako Unibertsitateko eta La Lagunako Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateen dekanoek. Batzordearen sei kide horiek Espainia osoko Arte Ederren Dekanoen konferentzia ordezkatzen dute. Besteak beste, ministerioarekin edo unibertsitateko irakaskuntza eta ikerkuntza nazio-mailan arautzen duten estamentuen beste ordezkariekin bilduko dira.

Arte Ederreko fakultateak unibertsitateko arteen, diseinuaren edo zaharberritzearen eremuan graduak eta masterrak irakasten dituzten zentro bakarrak dira. Elkartearen eginkizunen artean daude Arte Ederretako ikasketak ematen dituzten unibertsitateen interes komunak defendatzea eta jakintza arloak berriz konfiguratzea, testuinguru berrira egokitzeko. Entitate honek ere hobetu egingo ditu ikastegien arteko mugikortasuna, ikerketa arloko lankidetza eta arteen, kontserbazio eta zaharberritzearen eta diseinuaren eremuko unibertsitate graduen balioa azpimarratzea, arteari lotutako unibertsitate masterretarako eta doktorego programetarako zuzeneko sarbidea ematen duten ikasketa bakarrak baitira.

Elkartea ordezkaritza-organoa da eta ez ditu kutik ordainduko. Dekano bakoitzaren zentroen baliabideekin ordainduko da bileretara joatea.

UPV/EHUko Doktorego Eskola

Kontseiluak ere erabaki du UPV/EHUko Master eta Doktorego Eskolaren izendapena aldatzea UPV/EHUko Doktorego Eskola-ra. UPV/EHUn masterren irakaskuntzen antolaketa berria da aldaketaren arrazoia. Master ofizialak ez daude Master eta Doktorego Eskolaren menpe, Graduondoko Latinoamerikako Sarekoak izan ezik, eta Ikastegien menpe egongo dira. Hori dela eta, berriz aldatu behar da Doktorego Eskolen Oinarrizko Arautegia.

Bestalde, kontuan izanda igaro den denbora eta ikastegietako funtzionamendu organoei aplikatu beharreko beste arau batzuetan –esaterako, urriaren 1eko 40/2015 Legean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenean– egon diren aldaketak, egokitzat jo da aldaketa horiek bilduko dituen testu berri bat prestatzea eta arautegia indarrean dauden arauetara egokitzea.

2018 Kontseiluaren aurrekontua likidazioa

Azkenik, bilkurak onartu du ere Gizarte Kontseiluaren 2018ko ariketaren aurrekontua likidatzea, dagokion auditoretza-informearekin.